Segona convocatòria d’ajuts per fer front la Covid-19 aprovada per l’Ajuntament de Cardedeu

A partir del proper dilluns 8 de febrer i fins a les 14h del 15 de març 2021, es poden sol·licitar els ajuts per fer front a la Covid-19 segons la segona convocatòria aprovada per l’Ajuntament de Cardedeu.

A continuació podeu trobar el detall de la convocatòria, així com una sèrie de guies per facilitar com omplir i signar la documentació necessària.

DETALL DE LA CONVOCATORIA

Ajut destinats a professionals, micro i petites empreses i associacions amb activitat econòmica, que desenvolupen la seva activitat a Cardedeu i que han estat obligades a tancar amb l’entrada en vigor de la Resolució  SLT/2782/2020, de 19 d’agost, que modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, la  Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre que prorroguen i modifiquen les mesures dictades a la Resolució  SLT/2546/2020 de 15 d’octubre. i altre normativa derivada de la declaració de l’estat d’alarma. En concret, són objecte d’aquesta convocatòria les activitats de:

 • Restauració;
 • Centres d’estètica i de bellesa;
 • Parcs i establiments d’activitats lúdiques infantils privats amb supervisió presencial durant tot l’horari d’obertura.
 • Oci nocturn;
 • Centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars,
 • Instal·lacions i equipaments esportius que no siguin centres de tecnificació i rendiment esportius, com ara gimnasos i altres centres privats esportius.
 • Arts escèniques i musicals;
 • Salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Requisits:

 • Que tinguin llicència o autorització d’activitat al municipi i/o les altes fiscals i laborals corresponents a data de presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció.
 • A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses que presten activitats de restauració els bars, restaurants i cafeteries.
 • A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com a empreses que presten activitats d’oci nocturn els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.
 • A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com a parcs infantils aquells parcs infantils privats amb supervisió presencial durant tot l’horari d’obertura.
 • Queden excloses com a beneficiàries d’aquesta subvenció les empreses de servei de càtering atès que la seva activitat no està afectada per tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.
 • Queden excloses com a beneficiàries d’aquesta subvenció les perruqueries atès que no estan obligades al tancament en  base a les Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

 

Import de la subvenció:

Aquesta convocatòria subvenciona les despeses de les següents tipologia:

a) Despeses derivades del desenvolupament de l’activitat econòmica de l’empresa, per un import màxim de 900,00 € per persona beneficiària, des de l’1 d’agost de 2020 fins la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. La relació de despeses subvencionables per aquest concepte queden detallades a l’article 9 d’aquesta convocatòria.

En aquesta tipologia son subvencionables les següents despeses:

  1. Despeses de lloguer o hipoteca del local en el que es desenvolupa l’activitat.
  2. Despeses relacionades amb les mesures de seguretat sanitària per poder desenvolupar l’activitat de manera segura arrel de la pandèmia del COVID-19.
  3. Quota autònoms en cas d’empresari individual.
  4. Quota autònom societari en cas de societat mercantil.
  5. Despeses d’inversió fins un màxim de 1.000,00 € que s’hagin destinat a la creació de noves línies de productes i serveis fruit de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats i oportunitats detectades de la situació de la pandèmica.
  6. Despeses de gestoria.

La despesa ha d’estar realitzada i pagada.

En cap cas l’import a subvencionar pot superar el cost total de les despeses justificades.

En cap cas l’import de la subvenció atorgada pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de la despesa justificada.

b) Compra de bens i/o serveis adquirits en qualsevol dels comerços i servei de Cardedeu que consten al document annex d’aquesta convocatòria (queden exclosos els productes adquirits a establiments comercials d’alimentació i supermercats) per un import màxim de 100 €. Les compres han de ser realitzades des de l’1 de desembre de 2020 fins la data de presentació de la sol·licitud.

Relació d’establiments de l’annex de la convocatòria:

  • Establiments comercial al detall, excepte alimentació, supermercats i grans superfícies.
  • Centres d’estètica i bellesa.
  • Centres educatius, d’idiomes, esportius i ludoteques de titularitat privada.
  • Escoles de dansa, música, teatre, arts plàstiques i altres activitats artístiques i de lleure de titularitat privada.
  • Serveis fotogràfics.

La despesa ha d’estar realitzada i pagada.

 

Les persones sol·licitants presentaran sol·licitud de subvenció per la tipologia a) de despeses i podran optar, si així ho indiquen, per la sol·licitud de subvenció de la tipologia b) de despeses.

En cap cas, es podrà optar únicament sol·licitud per cobrir despeses de la tipologia b).

 

Termini de presentació: des del 8 de febrer fins les 14:00 hores del 15 de març de 2021

Forma de presentació: únicament telemàtic a seu.cardedeu.cat, el tràmit de sol·licitud la de realitzar el representant legal de l’empresa. En cas d’un autònom  el representant legal és el mateix autònom i en cas d’una societat mercantil o associació, el representant legal de la mateixa

 

Documentació que s’ha d’adjuntar amb el tràmit:

Bases de la 2a convocatòria dels ajuts Covid-19

GUIES D’AJUDA PER OMPLIR I SIGNAR LA DOCUMENTACIÓ

 

 

 

Share this article on Facebook