Ajut extraordinari de 750€ per a persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i de la música – 3 al 9 març 2021

Ajut extraordinari ICEC professionals cultura - Cardedeu OSEC CSETCDes del Departament de Cultura de la Generalitat, aquest dimecres dia 3 de març a les 9.00 i fins el 9 de març de 21 a les 15.00, hi ha possibilitat de sol·licitar l’ajut extraordinari de 750€ fins l’exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

Aquest ajut va destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Els requisits de les persones beneficiàries són:

  • Tenir divuit anys o més.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
  • Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
  • Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), als quals s’havia compromès.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

Podeu tramitar l’ajut i consultar la resta d’informació en el següent enllaç 

Share this article on Facebook