POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Responsable del tractament

Dades del responsable de tractament:

Ajuntament de Cardedeu

Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu

Telèfon: 938 444 004

Correu electrònic: protecciodades@cardedeu.cat

Dades recollides

-Navegació de la web

El tipus de dades personals recollides i tractades dels Usuaris en el Lloc web i les Aplicacions són els següents: Adreça IP, Cookies i similars. L’adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet de l’Usuari en un moment concret, i les Cookies són fitxers que es descarreguen al navegador de l’Usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. No obstant això, no és possible esbrinar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades, tret que aquest proporcionés informació addicional a través d’altres mitjans. Pot consultar més informació en la nostra Política de cookies.

-Sol·licitud d’informació, gestionar les peticions i voluntats dels usuaris dels serveis

Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a gestionar les peticions i voluntats dels usuaris dels serveis i en l’exercici de les competències municipals, mitjançant els diferents tractaments que realitzi l’Ajuntament de Cardedeu.

-Subscripció a nostres newsletters i/o publicacions

Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a poder fer-vos arribar el contingut al qual s’ha subscrit.

-Subscripció a esdeveniments i activitats similars

Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a gestionar la vostra participació, com el seu nom, cognoms, correu electrònic, empresa, càrrec i dades de contacte professional. Així mateix aquests actes podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la seva imatge podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació interns i externs de l’empresa així com en l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.), amb l’única finalitat d’informar sobre l’activitat desenvolupada per la Signatura. Amb la seva inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta l’anterior.

Finalitat 

Les dades personals dels Usuaris es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb l’Ajuntament de Cardedeu, per gestionar les peticions i voluntats dels usuaris dels serveis i en l’exercici de les competències municipals, mitjançant els diferents tractaments que realitzi l’Ajuntament de Cardedeu i/o recepció d’informació, per a gestionar l’ús de la web i, quan així ho permeti la normativa aplicable, per a l’enviament recurrent d’informació o d’esdeveniments de divulgació dels actes promoguts pel l’Ajuntament de Cardedeu. Així mateix, les vostres dades personals es recolliran i tractaran per a respondre a les consultes o qüestions que ens pugueu remetre a través del Lloc web o Aplicacions.

Legitimació i conservació

La legitimació per al tractament de l’adreça IP és la necessitat per a possibilitar la connexió amb el lloc web a través d’Internet, sent l’interès legítim de l’Ajuntament de Cardedeu, el compliment de les seves obligacions legals, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici dels poders públics que li són atorgats legalment.

En el cas de subscripció a les nostres publicacions i/o esdeveniments, així com la sol·licitud pels Usuaris d’informació o determinats serveis, la legitimació serà el propi consentiment de l’Usuari.

Per tant, l’Ajuntament de Cardedeu  recollirà i tractarà les vostres dades mentre la relació continuï vigent i, sempre que l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessàries, per al fi per al qual van ser recaptades, i mentre existeixin responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-les, es mantindran de forma bloquejada fins que es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquestes.

En el cas que es tractin dades per a l’enviament de comunicacions, es podran mantenir mentre l’Usuari no s’oposi a rebre aquestes comunicacions per qualsevol dels mitjans que es posen a la seva disposició.

Comunicació

L’Ajuntament de Cardedeu no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb els usuaris o prèvia autorització per part seva.

En cas d’inscripció a esdeveniments de l’Ajuntament de Cardedeu organitzats amb tercers, les seves dades podran ser cedits a aquests per a l’organització i gestió dels events.

Drets

L’informem que els usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a complimentar una sol·licitud genèrica per mitjà de la seu electrònica (seu.cardedeu.cat ) o presencialment o per correu a Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de Sant Joan, núm. 1, 08440, Cardedeu i caldrà acreditar la identitat de la persona interessada, indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti la seva identitat.

Si l’usuari considera que no hem tractat les seves dades personals adequadament pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-se a:

Serveis d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD Ens Locals Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B, 2a planta, passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona

Telèfon: 934 726 500

Correu electrònic dpd.ajcardedeu@diba.cat

No obstant això, l’informem que els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

En el cas que els usuaris proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment enfront de l’empresa de quants danys i perjudicis puguin derivar-se, en cas de contravenció.

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat al Lloc web o a les Aplicacions, a l’empresa, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.