5 Resolucions més de concessions d’ajuts des de l’Institut Català de les Empreses Culturals

5 ajuts més ICEC Generalitat Catalunya Cardedeu OSEC CSETC

Aquest mes de març ha començat amb 5 resolucions des de l’ICEC, dirigides a cicles musicals, explotació d’espectacles entre d’altres.

Durant els primers dies de març hi ha 5 resolucions, des de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per a la concessió d’ajuts i subvencions a diferents tipus d’activitats dins el sector, concretament:

1- Concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials íntegres o segmentats, que tinguin una temporalitat definida, i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització.

Els destinataris han de ser persones jurídiques que tinguin com objecte social la producció editorial, i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’una activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció editorial i que compleixin els requisits que estableix la base 3 (tenir solvència econòmica i tècnica contrastada, una antiguitat mínima de dos anys, entre d’altres).

No són destinataris les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, ni tampoc les agrupacions d’interès econòmic, les administracions públiques ni els ens que en depenen.

Si és el teu cas, pots acabar de consultar la resta d’informació en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ CLT/591/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

 

2- Concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals que es duguin a terme a Catalunya. Els ajuts poden ser en modalitat de subvenció i aportació reintegrable, o només com a aportació reintegrable.

Les destinatàries han de ser empreses privades (físiques o jurídiques) que tinguin com objecte social la realització de festivals o cicles musicals i que compleixin els requisits que estableix la base 3 (tenir solvència econòmica i tècnica contrastada, participar en el projecte objecte de l’ajut a ris i perill, entre d’altres).

No són destinataris les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, ni tampoc les agrupacions d’interès econòmic, les administracions públiques ni els ens que en depenen.

Si és el teu cas, pots acabar de consultar la resta d’informació en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ CLT/590/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals.

 

3- Concessió d’ajuts per la distribució i explotació d’espectacles, amb diferents tipologies:

a) Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya en localitats diferents de la ciutat de Barcelona dels àmbits de teatre, dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.

b) Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya (Mínim 12 músics).

c) Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya.

Els ajuts poden ser en modalitat de subvenció i aportació reintegrable, o només com a aportació reintegrable.

Les destinatàries han de ser empreses privades (físiques o jurídiques) que tinguin com objecte la promoció d’espectacles de música en viu o la producció o la distribució d’espectacles. També poden presentar sol·licituds les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ  que compleixin els requisits que estableix la base 3 (tenir solvència econòmica i tècnica contrastada, una antiguitat mínima de dos anys, entre d’altres).

No són destinataris les administracions públiques i els ens que en depenen, ni tampoc les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa.

Si és el teu cas, pots acabar de consultar la resta d’informació en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ CLT/589/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles.

 

4- Concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.

El festival o mostra pot ser presencial o en línia i s’estableixen tres modalitats en l’objecte:

a) Festivals i mostres amb un pressupost total, igual o superior a 100.000,00 euros

b) Festivals i mostres amb un pressupost total, igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros

c) Festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros

Un mateix festival o mostra només pot optar a una de les modalitats anteriors, i queden exclosos els esdeveniments següents:

a) Esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual.

b) Festivals o mostres relacionats amb la formació en l’àmbit audiovisual.

c) Mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l’entreteniment a l’aire lliure.

d) Mostres o festivals dedicats a les obres audiovisuals relatives a publicitat.

e) Festivals o mostres, que encara que exhibeixin obres audiovisuals, tinguin per objecte principal un objecte diferent del foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfica i audiovisual.

Tampoc no són objecte de les subvencions les que preveuen un pressupost total superior a 300.000,00 euros.

Si és el teu cas, pots acabar de consultar la resta d’informació en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ CLT/577/2021, d’1 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l’any 2021 que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.

 

5- Concessió de subvencions per a les activitats de formacions musicals estables.

Poden ser beneficiàries les empreses privades (físiques o jurídiques) i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals.

Les persones sol·licitants han de tenir una activitat principal que no sigui de caràcter docent, complir el Codi de bones pràctiques en l’àmbit de creació i de la interpretació musical, fer un mínim de 8 concerts per temporada oberts al públic, entre d’altres.

Si és el teu cas, pots acabar de consultar la resta d’informació en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ CLT/576/2021, d’1 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l’any 2021 que han de regir la concessió de subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables.