Subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (Garantia Juvenil)

Ha sortit publicada la convocatòria de subvencions per l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (ref. BDNS 707880). (gencat.cat)

DOGC núm. 8959, de 17-07-2023

Objecte:

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 15.120,00 euros per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantingui aquesta activitat i romangui en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

En aquesta convocatòria s’estableixen dues línies de subvencions a la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+, que es preveuen a la base 2.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny, i que són les següents:

Línia 1: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. A aquests efectes, es consideren micropobles els municipis de menys de 500 habitants que figurin a l’annex d’aquesta resolució.

Línia 2: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

Les persones treballadores autònomes amb un domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a les dues línies de subvenció. En aquest sentit, es donarà prioritat a la línia 1 i, en cas de manca de pressupost disponible, optaran a la línia 2, d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 11.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny.

Règim jurídic:

ORDRE EMT/155/2023, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones treballadores autònomes que preveu la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny. De conformitat amb el que preveu la lletra e) de l’apartat 2 de l’esmentada base 5, no poden ser-ne beneficiàries les persones treballadores autònomes que hagin estat beneficiàries dels ajuts especificats a l’apartat 11 d’aquesta Resolució

Sol·licitud:

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i amb el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat), i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat).

Termini:

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb tota la documentació inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 20 de setembre de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar pels mitjans especificats a la base 9 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny.