Finançament: recomanacions i aspectes a cuidar

Financament recomanacions CSETC CardedeuEl finançament és un tema recurrent en les empreses i en els projectes d’emprenedoria. En el darrer mes, però, ha assolit molta importància derivada de l’aturada o la disminució de l’activitat per part de molts negocis arrel de la situació Covid-19.

En aquest post us explicarem els elements a tenir en compte abans de sol·licitar un finançament i alguns perills en els que cal evitar caure.

 

Quins efectes pot tenir aquesta aturada o disminució de l’activitat derivada del confinament pel Covid-19?

Un dels primers efectes és una disminució dels ingressos. Aquest fet pot anar acompanyat d’una ajust també de les despeses. En definitiva, l’impacte de la disminució dels ingressos serà menys o més negatiu en el conjunt del negoci segons la proporció en la que es puguin reduir també les despeses, especialment les fixes. Al final, la diferència entre les dues variables determinarà el diner que generarà l’empresa. L’impacte més habitual és la disminució a curt termini d’aquest diner que es genera.

El segon gran efecte és l’endarreriment en el cobro de clients. Aquest fet es pot produir per una actitud de prudència en l’ús del diner disponible per part dels clients i també per falta de liquiditat.

En funció dels saldos disponibles que tingui el negoci inicialment, la combinació d’ambdues situacions pot generar dificultats en el pagament dels compromisos que té el negoci en més o menys grau.

Recomanacions abans de sol·licitar un finançament

Per evitar una situació de manca de liquiditat que dificulti atendre els compromisos de pagament, es pot demanar un finançament.

Tant el govern central com la Generalitat han obert línies de  finançament que pretenen sostenir la continuïtat en els pagaments de les empreses i negocis. Es vehiculen a través de línies d’aval i les gestionen les mateixes entitats financeres.

Abans de sol·licitar un finançament, cal analitzar els recursos disponibles i els compromisos existents, per determinar les quantitats que es necessiten.

En aquesta anàlisi cal incorporar elements com:

  • En quin moment es compta reprendre l’activitat
  • La recuperació gradual d’ingressos a partir de la represa de l’activitat
  • El termini de producció dels béns o serveis que realitzem i, per tant, el termini en la facturació d’aquests béns i serveis
  • Finalment, el període que tarden els clients a pagar les factures emeses

 

Quines línies de finançament s’han obert per part dels governs?

La línia que més s’utilitza per a persones autònomes i microempreses és la línia d’avals ICO Covid-19, donat que s’adreça a tots els sectors i a empreses PIMES i a grans empreses, afectades per la situació derivada del Covid-19.

És per a nous finançaments i habitualment s’articula com a préstec.

Els límits finançables són el doble de la massa salarial de l’exercici del 2019 o bé el 25% de la facturació de 2019. L’aval estatal cobreix, en el cas de persones autònomes i PIMES, fins el 80% del crèdit. El termini màxim és de 5 anys o bé el termini del finançament que cobreix, si és inferior.

Hi ha una segona línia d’avals específica per al sector turístic. En aquest cas, el finançament és un préstec a un termini màxim de 5 anys amb el primer de carència. Delimita el tipus d’interès al 50% i l’estat avala l’operació en un 50%.

 

Cuidem alguns aspectes  a l’hora de sol·licitar el finançament

Davant la falta de liquiditat, les persones sol·licitants tendeixen a posar l’objectiu en aconseguir el recurs i no tant en la seva devolució.

El primer aspecte a cuidar és, doncs, que el termini de devolució sigui massa curt:

  • Per tal d’assegurar que realment es soluciona el problema i no se’n genera un altre, cal valorar la capacitat que té el negoci de tornar aquests diners.
  • Donada la situació d’incertesa en la durada i la represa gradual de l’activitat, és aconsellable que el finançament que es sol·licita sigui a mig o a llarg termini.
  • En el cas d’empreses que ja tenen un endeutament a curt termini, encara és més important posar el nou endeutament a llarg termini, de manera que el negoci pugui assumir les quotes que es generin.

Un segon aspecte és la imposició per part de l’entitat financera de productes de contrapartida o venda creuada a la concessió del préstec. Aquest punt, en el cas de les línies ICO Covid-19 queda prohibit per la mateixa reglamentació. Cal tenir-ho en compte en el cas d’utilitzar productes de finançament que no formin part d’aquestes línies específiques.

El tercer aspecte a cuidar és la sol·licitud per part de l’entitat financera de garanties personals. En el cas dels préstecs de les línies Covid-19, cal tenir en compte que ja venen avalades per l’estat en un percentatge molt important. Per tant, cal evitar, en la mesura del possible, la figura d’avaladors i altres garanties.

El quart aspecte és el tipus d’interès. En aquest cas, l’ICO per al sector turístic i hoteler venen amb el tipus d’interès del 1,5% definit per normativa. En la resta de modalitats aprovades, no s’hi ha definit tipus d’interès tot i que la normativa indica que ha d’estar en línia amb la resta de finançament. Això fa que les entitats apliquin interessos diferents entre elles i també segons les condicions que té l’empresa que el sol·licita. Hi ha entitats que mantenen el 1,5% i altres treballen entre 1,75-2,5%.

Un darrer aspecte és que l’entitat financera ofereixi productes propis i que no pertanyen a les línies Covid-19. Es poden donar casos en que aquests productes siguin més adequats a la necessitat del negoci -ex. necessitat d’un termini superior al que ofereixen les línies Covid-19-. En aquest cas, cal que l’entitat sigui transparent i especifiqui que és un producte propi i, per tant, que no està sotmès al condicionat Covid-19 -interessos, aval, carències…-.

En conseqüència, és important no demanar un finançament empesos per una situació a curt termini sinó que cal ampliar la visió i tenir en compte el punt de partida del negoci, la necessitat a curt termini i la capacitat de l’empresa per assumir els nous compromisos. Tenir en compte aquests punts ajudarà a sol·licitar el producte adequat, en tipologia, quantitat, condicions i terminis.