Resum mesures incloses al RD 8/2020 per fer front al coronavirus COVID-19

Mesures de suport als autònoms. Recull info del SOCRESUM MESURES INCLOSES AL RD 8/2020 PER FER FRONT AL CORONAVIRUS

En referència directa als ajuts als autònoms:

L’Article 17 del Decret parla de la Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19:

1.- Un mes de prestació o fins l’últim dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma en cas que aquest sigui superior a un mes. Per optar a aquest ajut la facturació del mes anterior ha de ser inferior al 25% a la mitjana de facturació del semestre anterior. A més s’han de cumplir els següents requisits:

a) Estar donat d’alta en el régimen Especial de Treballadors Autònoms el dia que es va declarar l’estat d’alarma 

b) Acreditar la reducció de la facturació, al menys, en un 75%, en relació amb la efectuada el semestre anterior

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

2.- La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora, calculada de conformitat amb allò previst a l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

3.- La prestació extraordinària per cese d’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se fins l’últim dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma en cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a un mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cese d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

4.- La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social

5.- Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte pròpi al règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que es reuneixin els requisits establerts en aquest article.

6.- La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les entitats a les que fa referència l’article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Us podeu descarregar la infografia amb el recull d’ajuts publicat pel SOC  i també podeu descarregar-vos la publicació del BOE del 17 de març 2020 amb el RD 8/2020 de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.