Es publica la convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves

S’ha publicat la Resolució EMT/1594/2024, de 2 de maig, que fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2024 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+). Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades a l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny. 

L’activitat subvencionada consistirà en la iniciació d’una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs. 

20240514_autoocupacio

Dins del període subvencionable d’aquest ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a la millora en la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada. 

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 

Línies de la subvenció: 

En aquesta convocatòria s’estableixen dues línies de subvencions 

  • Línia 1: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micro poble de Catalunya (menys de 500 habitants) 
  • Línia 2: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya. 

Les persones treballadores autònomes amb un domicili fiscal ubicat a un micro poble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a totes dues línies de subvenció. En aquest sentit, es donarà prioritat a la línia 1 i, en cas de manca de pressupost disponible, optaran a la línia 2. 

Persones beneficiàries: 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors/es autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com  autònoms. Els treballadors/es hauran d’estar donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari.   

Pressupost i quantia: 

L’import destinat a la concessió de les subvencions és de 13.000.000 euros, distribuïts de la següent manera: 

  • 10.400.000 euros per l’any 2024 
  • 2.600.000 euros per l’any 2026 

L’import es distribuirà entre les dues línies subvencionables de la següent manera: 

  • Línia 1: 500.000 euros per a actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. 
  • Línia 2: 12.500.000,00 euros per a actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball ubicat a Catalunya. 

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 15.876,00 euros, per a la iniciació d’una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs. 

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9:00 h del dia següent a la publicació de la Resolució al DOGC (publicada el 14 de maig de 2024) i finalitzarà al 15 de juliol de 2024 a les 14:00 h 

Sol·licituds: 

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.


Pressupost: 13.000.000 euros  | Termini: 15 de juliol de 2024 a les 14:00 h