Novetats fiscals i de contractació del RD-Llei 20/2012 de 13 de juliol

Afectació a les activitats econòmiques de les mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Contractació

Supressió de totes les bonificacions a la contractació a excepció de les destinades a la contractació de discapacitats, així com a la contractació, mitjançant el nou contracte de suport als emprenedors, de joves, de majors de 45 anys aturats de llarga durada i de dones.

Es mantenen les bonificacions a la contractació de joves que s’estableixen com a autònoms, treballadors que substitueixin víctimes de violència de gènere i treballadors de baixa de maternitat.

Mesures fiscals

– Impost sobre el Valor afegit – IVA

 1.  Increment dels tipus impositius a partir de l’1 de setembre de 2012:
  • a) Tipus general passa del 18% al 21%
  •  b)Tipus reduït passa del 8 % al 10%
  •  c)Tipus superreduït es manté igual al 4%
 2. Reclassificació dels béns i serveis que detallem a continuació que passen a tributar al tipus impositiu general del 21% i que fins ara han tributat al tipus reduït o superreduït:
  • a) Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de:
   • – Flors i les plantes vives de caràcter ornamental. No així les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l’obtenció de flors i plantes vives continuaran tributant al tipus reduït (10% a partir del 01-09-2012).
   • – Material escolar que passa a tributar del 4% al 21%. En canvi, es manté al tipus del 4% per als àlbums, partitures, mapes i quaderns de dibuix.
  • b)Prestació de serveis:
   • – Serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, sales de festa, discoteques, barbacoes i altres anàlegs.
   • – Serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.
   • – Entrades a teatres, circs, espectacles, cinemes i altres de caràcter cultural. No així l’entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació i museus, galeries d’art i pinacoteques que mantenen el tipus reduït (10% a partir del 01/09/2012).
   • – persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física que no estiguin exempts.
   • – Serveis funeraris
   • – Assistència sanitària, dental i cures termals que no gaudeixin d’exempció.
   • – Serveis de perruqueria.
   • – Subministrament i recepció de serveis de radiodifusió digital i televisió digital.
  •  c) Altres operacions
   • –  importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col•lecció.
 3. Increment dels tipus del règim especial de recàrrec d’equivalència:
  •  a) El tipus general passa del 4% al 5,2 %.
  • b) El tipus reduït passa de l’1% a l’1,4 %.
  • c) El tipus superreduït del 0,5% no es modifica.
 4. Incrementen dels percentatges de compensació a tant alçat del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:
  • a) La compensació del 10 % passa al 12 %.
  • b) La compensació del 8,5 % passa al 10,5 %.

– Impost de la Renda de les Persones físiques – IRPF

 1. Retencions per rendiments d’activitats professionals: Des de l’1 de setembre fins el 31 de desembre de 2012 el percentatge de retenció passa del 15% al 21% 
 2. Retencions per rendiments derivats d’impartir cursos, conferències, col•loquis, seminaris i similars passa del 15% al 21%.
 3. El tipus de retenció aplicable als rendiments d’activitats professionals que s’estableixin reglamentàriament (inici d’activitat), satisfets o abonats a partir de 01-09-2012, s’incrementarà del 7% al 9%.

– Impost de Societats 

 1. Limitacions a la compensació de bases imposables negatives (a partir del 2n pagament fraccionat de 2012)
  • a) Entitats amb una xifra de negocis a partir de 20 milions d’euros: Els 12 mesos anteriors a l’exercici: Limitació del 50% de la base imposable prèvia.
  • b) Entitats amb una xifra de negocis a partir de 60 milions d’euros: Els 12 mesos anteriors a l’exercici: Limitació del 25% de la base imposable prèvia.
 2. Modificació tipus impositius dels pagaments fraccionats per a la modalitat de bases imposables (entitats amb una xifra de negocis de l’exercici anterior superior a 6.010.121 euros)
 3. Import mínim dels pagaments fraccionats 2012 i 2013
  • a) Entitats amb una xifra de negocis a partir de 20 milions d’euros: pagament mínim del 12% del resultat comptable sense compensació de pèrdues d’exercicis anteriors, minorat pels pagaments fraccionats del mateix període impositiu.
  • b) Pagament mínim del 6%, en lloc del 12%, quan almenys un 85% dels ingressos del període corresponguin a dividends exemps o amb dret a la deducció del 100 %.
 4.  Deducció fiscal del Fons de Comerç i de l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.
  • a) La deducció de Fons de Comerç per a persones físiques que tributen pel règim fiscal d’empreses de reduïda dimensió passa de l’1% al 5%
  •  b) La deducció fiscal de l’immobilitzat de vida indefinida passa de l’10% al 2%
 5.  Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera derivats de la transmissió de valors representatius de fons propis d’entitats no residents.
Per més informació podeu consultar: