Novetats i millores d’accés als comptes corrents de pagament bàsics.

Existeixen determinats col·lectius que, per la seva situació de vulnerabilitat, tenen més difícil l’accés a aquests productes bancaris i per contra, reben alguna prestació de la Generalitat o de l’Estat que ha de ser ingressada en un compte corrent. Per a ells existeixen els comptes de pagament bàsics gratuïts. La comissió màxima d’aquests comptes permet que l’entitat pugui cobrar al client titular del compte 3 euros al mes. Aquest import màxim de 3 euros mensuals cobrirà: Ús il·limitat de determinats serveis: obertura, utilització i tancament del compte, dipòsit de fons en efectiu en euros, retirades d’efectiu en euros de caixers i operacions de pagament mitjançant targeta de dèbit o prepagament. Un número de 120 operacions de pagament anuals en euros dins de la UE (deutes domiciliats i transferències en oficina i mitjançant serveis en línia).

Amb el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna s’ha flexibilitzat les condicions per a accedir a un compte de pagament bàsica. Permet així que més ciutadans vulnerables puguin subscriure aquest producte bancari orientat a eludir l’exclusió financera.

Amb aquest Decret (article 75) s’inclou una nova mesura que destaca per la seva transcendència social: la modificació dels llindars perquè les persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d’exclusió financera puguin accedir a un compte de pagament bàsica. Aquesta modificació eleva els nivells de renda que s’apliquen per a considerar que un ciutadà pertanyi a un col·lectiu d’especial vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera i facilita l’accés a aquesta mena de comptes, que no estan gravades amb comissions. A continuació, resumim les principals novetats en els citats llindars d’accés:

1.- S’eleva a tres vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples de dotze pagues quan es tracti de persones no integrades en una unitat familiar (fins 21.600 euros/any).

2.- S’eleva fins a tres vegades i mitja quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d’unitat familiar amb menys de quatre membres (25.200 euros/any)

3.- S’eleva fins a quatre vegades, quan es tracti d’unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa (28.800 euros/any)

4.- S’eleva fins al quàdruple quan es tracti d’unitats familiars que tinguin en el seu si a una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, reconegut oficialment per resolució expedida per l’Institut de Majors i Serveis Socials o per l’òrgan competent de les comunitats autònomes. (28.800 euros/any).

 

OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02