Els aparcaments i la seva regulació

Segurament, alguna vegada, heu tingut dubtes sobre la responsabilitat dels aparcaments de vehicles. En aquesta ocasió us fem cinc cèntims de quina és la seva regulació i, per suposat, de les seves responsabilitats. La modalitat d’aparcaments més habituals s’anomenen estacionaments rotatoris. Son aquells on el titular de l’aparcament s’obliga a facilitar una plaça d’aparcament per un període de temps variable, no prefixat. En aquesta modalitat d’estacionament el preu es pactarà per minut d’estacionament, sense possibilitat d’arrodoniment a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades.

Quines son les obligacions del titular de l’aparcament?

Facilitar-nos, sempre que se’ns hagi permès l’entrada, un espai per aparcar el vehicle. Lliurar a l’usuari en format paper o en qualsevol altra suport durador que permeti la seva conservació un justificant o resguard de l’aparcament. En el justificant es farà constar, en tot cas, la identificació del vehicle i si l’usuari fa lliurament al responsable de l’aparcament de les claus del vehicle. D’aquesta obligació d’identificació estaran exempts els aparcaments d’ús exclusiu per a clients d’establiments comercials amb sistemes de control d’accés l’horari dels quals coincideixi amb el de l’establiment. El vehicle s’identificarà mitjançant la seva matrícula o qualsevol marcador que permeti aquesta identificació en el resguard lliurat a l’usuari. En l’estacionament rotatori es farà constar en el justificant, a més, el dia, hora i minut d’entrada.

Però la obligació capital és la de restituir-nos el vehicle en les mateixes condicions en què l’hem deixat, com també els accessoris i components que s’hi trobin incorporats funcionalment (de manera fixa i inseparable) i que siguin habituals i ordinaris, per la seva naturalesa o valor, al tipus de vehicle de què es tracti. En tot cas, hem de retirar nosaltres mateixos els accessoris no fixos i extraïbles, com aparells electrònics i/o telèfons mòbils, ja que el titular de l’aparcament no es fa responsable de la seva restitució. El titula de l’aparcament ha d’indicar, per qualsevol mitjà que possibiliti el seu coneixement abans de contractar i de manera fàcilment perceptible els preus, horaris i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament. I sobretot  disposar de fulls de reclamació.

 

 

OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02