La hipoteca inversa: una solució?

LA HIPOTECA INVERSA: UNA SOLUCIÓ?

Des de l’OMIC s’ha detectat un increment de les consultes relacionades amb l’anomenada “hipoteca inversa”. Possiblement l’increment del cost de la vida sense un corresponent augment de les pensions, fa que la gent gran consideri la seva propietat o habitatge habitual com una solució a la situació.

La hipoteca inversa és un producte bancari regulat a la Llei 41/2007, un préstec que permet a les persones a partir dels 65 anys obtenir liquiditat gràcies al valor d’un immoble sense càrregues, sense haver de vendre o abandonar l’habitatge. Funciona de manera inversa a una hipoteca tradicional, d’aquí el seu nom, ja que, en lloc de pagar al banc, és aquest qui avança al propietari el valor de la casa en pagaments, normalment, mensuals. Després de la defunció, els hereus podran mantenir la propietat de l’immoble i, a partir de llavors, fer-se càrrec del deute. Si decideixen no fer-se càrrec del deute, l’entitat procedirà a l’execució de la garantia hipotecària, recuperant així els diners aportats.

Quins requisits cal complir? La persona sol·licitant i persones beneficiàries que designi han d’haver complert 65 anys o ser dependents, o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. El deute només podrà ser exigible -i la garantia executable- quan mori el prestatari o, si així està previst en el contracte, quan el faci l’últim dels beneficiaris. L’habitatge hipotecat ha d’estar taxada i assegurada contra danys. L’entitat podrà acordar amb el client la contractació d’una assegurança de renda vitalícia, conjuntament amb la hipoteca inversa.

Quin procediment cal seguir? L’entitat ha de lliurar al client, de manera gratuïta, informació clara i suficient sobre els préstecs que ofereixen mitjançant la Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE). Quan l’entitat disposi de la informació sobre les necessitats de finançament, la situació financera i les preferències del client, haurà de lliurar una Fitxa d’Informació Personalitzada (FIPER) per a hipoteques inverses, amb la informació personalitzada que li permeti comparar i valorar les diferents ofertes del mercat.

Us recordem que poden comercialitzar aquest producte les entitats de crèdit, els establiments financers de crèdit i les entitats asseguradores. També poden intervenir els intermediaris financers en col·laboració amb les entitats per a donar informació, assessorament i facilitar la gestió.

Per a més informació, adreceu-vos a l’oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), sol·licitant cita prèvia.

 

OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02