Nou Programa per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat

Aquesta convocatòria té per objecte incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de major vulnerabilitat, mitjançant una subvenció a les empreses contractants amb la finalitat de fomentar la creació d’ocupació estable i a jornada completa.

Seran subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’entitat beneficiària dels contractes indefinits subscrits amb persones que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria, durant un màxim de 12 mesos.

A més: 

 • Els contractes han de ser a jornada completa.
 • Els contractes subvencionables s’han de subscriure en les categories professionals 3 a 11.
 • Els contractes han de tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Entitats beneficiàries

Poden participar les entitats següents amb establiment operatiu a qualsevol territori de Catalunya:

 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
 • Les corporacions de dret públic.

Persones destinatàries

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més.
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, que compleixin un o més dels requisits següents:
  1. Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  2. Dones en situació de violència masclista.
  3. Dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  4. Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
  5. Dones desocupades no perceptores de prestació per desocupació.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 3 de novembre 2023 fins al 29 de desembre del 2023, a les 15 hores.

Termini de les accions

Més informació

Programa per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (gencat.cat)